YETKİ DEVRİ
 
YETKİ DEVRİ
     
 
  <<< Geri Dön
TANIM

Yetki devri kavramı farklı kaynaklarca farklı şekillerde tanımlanabilir:

“Yetki devri,organizasyonda yetkilerin aşağı kademelere kaydırılmasıyla sağlanan bir organizasyon faaliyetidir.”1

“Dar anlamda yetki devri, üst kademede bulunan bir yöneticinin yetkilerinden bazılarını kendi adına kullanmaları için astlarına vermesidir.” 2

“Yetki devri,belli görevlerin yerine getirilmesi için, yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden bir diğerine verilmesi, aktarılması yahut eriştirilmesi anlamını taşır.”3

“Yetki devri,örgütün baş yöneticisinin devrettiği spesifik yönetsel kararlar rakamının,vermekle yetkili olduğu yönetsel kararlara oranıdır.”4

“Yetki devri,yöneticilerin verimliliğini artırmak, iş yükünü hafifletmek, zamanlarını daha iyi kullanmalarını sağlamak ve astlarını yetiştirmek amacıyla bazı işlerin astlar tarafından yapılmasına imkân vermek, yapılması gereken bu işler ile ilgili karar verme hakkını tanımak ve işlerin tamamlanmasından kendilerini sorumlu tutmak demektir.”5

Yetki devri, bir yöneticinin herhangi bir alanda kendisine verilmiş olan karar verme yetkisini, kendi isteği ile belirli şartlar altında astına devretmesidir. Yetki devrinde yönetici işin sonunda hala sorumlu kişidir ve gerekli gördüğü için ya da daha iyi sonuçlar elde edebileceğini düşündüğü için kendine ait olan bir hakkı geçici olarak astına devretmektedir.

Louis Allen yetki devrini, yönetimin ana dinamiği olarak tanımlarken6 ; Wells, yetki devrini uygulamalı ya da yönetsel karakterdeki çeşitli görevlerin astlara verilmesi olarak ifade etmektedir.7 Yönetici, sorumlu olduğu işi parçalara ayırıp devrederek sadece devredemeyeceği bir takım işleri yürütmeye devam eder.

Kamu yönetimi alanında yetki devri ise; Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler ile hukukun genel ilkeleri uyarınca yetkili kılınan kamu yöneticilerinin, yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını yazılı olarak belirleyerek aynı örgüt içinde alt kademelere devretmesi şeklinde tanımlanabilir. Böylece yönetsel kademeler arasındaki yetki alanları düzenlenmekte ve hangi konularda hangi idari makamın karar alma yetkisinin kullanılacağı, yetki devrine imkân veren kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği izin çerçevesinde belirlenmektedir.


KAYNAKÇA

1.       İnan Özalp, Celil Koparan,Güneş Berberoğlu, “Yönetim ve Organizasyon”, Eskişehir, 1997, s. 43.

2.       Oğuz Onaran,“Yetki Göçerimi-Yetki Devri,” Amme İdaresi Dergisi, 1974, C.7, S.2.

3.       İnal Cem Aşkun,“Yönetimde Yetki Göçerimi,” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1970, C.6, S.1, s.68.

4.       Stephen Robbins, Organization Theory,1990, s.82.

5.       KİT’lerde Yönetim Kurulu Üyeliği El Kitabı, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı, Ankara, 1991, s.106.

6.       Hayat Ebru Erdost,a.g.e.,s.10.

7.       Ronald Wells, Yetki Devri, İstanbul: Rota Yayınları, 1993, s.12.