KURUMSAL
 
TARİHÇE
   
 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı''nın ilk nüvesi olan “Organizasyon ve Metot Kurulu”, 1975/3 sayılı iç genelge ile faaliyete geçmiştir. Daha sonra bu birimin ismi, şema ve görev talimatında “Merkezi İdareyi Geliştirme Müşavirliği” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Müşavirlik, 1977/31 sayılı iç genelge ile kaldırılarak görevleri, hizmetlerin daha etkili, verimli ve rasyonel bir şekilde yürütülmesini düzenlemek, geliştirmek ve modern usulleri araştırmak amacıyla, 1975 yılında Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü''ne bağlı olarak kurulan “Organizasyon ve Metot Dairesi Başkanlığı”na verilmiştir.

Söz konusu Daire Başkanlığı, 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı “Bakanlık1ann Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname” ile Başbakanlık merkez teşkilatında bağımsız bir yardımcı hizmet birimi niteliğini kazanmıştır.

 8 Haziran 1984 tarihli ve 203 sayılı “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de ise, Organizasyon ve Metot Dairesi Başkanlığı görevlerinin, Başbakanlık merkez teşkilatı içerisinde bu Kararname ile kurulan ve ana hizmet birimleri arasında sayılan İdareyi Geliştirme Başkanlığı''na verildiği görülmektedir. Bu Kararname daha sonra 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. 3056 sayılı Kanun''un 16''ncı maddesine göre, İdareyi Geliştirme Başkanlığı'' nın görevleri şunlardır:

 a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruşlar1a sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,
 
e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

     
 
Görev Yaptığı Dönem  :   -
Mevcut Görev Yeri      :
Önceki Görev Yeri      :